ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560


          ด้วย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับดังนี้

 

1.      หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่

หลักสูตร

จำนวนรับ

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

70

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

 

2.      คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 เป็นผู้ยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยต้องมีแผนการเรียนดังนี้

 

ที่

หลักสูตร

แผนการเรียน

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(สายวิทย์-คณิต)

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(สายวิทย์-คณิต)  หรือ (ศิลป์-คำนวน)

 

2.1.3 เป็นผู้ผ่านการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ความถนัดทั่วไป (GAT)

- ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

2.1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.1.5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2.1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัคร ภาคพิเศษ ผู้กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ถ้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา   ไม่น้อยกว่า 2.00

 

3. เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

3.1  คัดเลือกโดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

3.2  คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และ ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) โดยเรียงลำดับผลคะแนนรวมทุกรายวิชา ตามน้ำหนักความสำคัญของรายวิชาดังนี้

-          ผลคะแนนสอบวิชา GAT           ร้อยละ 10

-          ผลคะแนนสอบวิชา PAT1           ร้อยละ 45

-          ผลคะแนนสอบวิชา PAT2           ร้อยละ 45

               รวม                          100

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559) หรือ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2560)

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

3. ผู้สมัครต้องกรอกคะแนนสอบในใบสมัครและยื่นผลคะแนนทดสอบในวันเข้าสัมภาษณ์

 

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

4.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

4.2  มีผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

4.3  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ  การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

5. วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร  

5.1. วิธีการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง http://www.sci.src.ku.ac.th  ภายใน วันที่  26 มิถุนายน 2560  และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุ โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล  (ผลคะแนนสอบ GAT/PAT สามารถกรอกเพิ่มภายหลังได้ และทางโครงการฯ จะถือวันเวลาตามในระบบเท่านั้น)

5.2. เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครเลือก สมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา) โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ

ผู้สมัครต้องระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ ในกรณีที่ต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา ผู้สมัครต้องระบุหมายเลข และลำดับที่ของสาขาที่ต้องสมัครสอบลงในใบสมัคร เมื่อผู้สมัครระบุลำดับที่ของหลักสูตรที่สมัครลงในใบสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้

5.3  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

แบบเหมาจ่าย 500 บาท สมัครได้ 2 สาขาวิชา

5.4  วิธีการชำระเงิน

5.4.1 พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน์ (Bill payment)

5.4.2 ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเข้าบัญชีตามใบ Bill payment เข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

5.4.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วัน ทางระบบออนไลน์

 

หมายเหตุ

                                 1.     การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และชำระเงินค่าสมัคร ตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                                 2.     มีปัญหาการกรอกใบสมัคร ติดต่อ อ.วีรพันธ์ อิศวโสภณ. โทรศัพท์ 09-8691-1229

                                 3.     มีปัญหาวิธีการชำระเงิน ติดต่อคุณสุภาภรณ์ แดงสีแก้ว หรือคุณชุติมณฑน์ เทียนใส โทรศัพท์     0-3835-4580-4 ต่อ 2790

                                 4.     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ติดต่อ คุณธนภพ สอนดี โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2763

 

6. กำหนดการรับสมัครและการประกาศผล

          ประกาศผลและประกาศต่างๆ ของทาง โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จะประกาศในเว็บไซต์ www.sci.src.ku.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ โดยมีกำหนดแต่ละกิจกรรมดังนี้

ที่

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

1

รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

ภายในวันที่  26 มิถุนายน 2560

2

วันสุดท้ายการชำระเงินค่าสมัคร

ภายในวันที่  28 มิถุนายน 2560

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

12 มิถุนายน 2560

4

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

20 มิถุนายน 2560

5

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

26 มิถุนายน 2560

6

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1

26 -28 มิถุนายน 2560

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

30 มิถุนายน 2560

8

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

3 กรกฎาคม 2560

9

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

4 กรกฎาคม 2560

10

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2

4 - 7 กรกฎาคม 2560

11

รายงานตัวเซ็นสัญญา

ติดตามรายละเอียดที่ www.sci.src.ku.ac.th

12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

ติดตามรายละเอียดที่ www.sci.src.ku.ac.th

13

มอบตัวและลงทะเบียนเรียน

ติดตามรายละเอียดที่ www.sci.src.ku.ac.th

หมายเหตุ : กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดตามได้จาก www.sci.src.ku.ac.th

 

7. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

                     7.1      ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

                     7.2      สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ใบ Bill payment (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     7.3      เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (แสดงฉบับจริง และส่งสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น

                                       7.3.1      สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผมการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา

                                       7.3.2      สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผมการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 6 ภาคการศึกษา

                     7.4      สำเนาผลคะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และ ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     7.5      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     7.6      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     7.7      สำเนาเอกสารอื่นๆ ถ้ามีเช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ  นำเอกสารทั้งหมดมาในวันสอบสัมภาษณ์

 

8. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

8.1  นักเรียนที่เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาทุกประการ

8.2   การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีผลให้การสมัครเป็นโมฆะ และยกเลิกผลการพิจารณา แม้คณะฯ จะได้ประกาศผลแล้ว หรือมีสถานภาพเป็นนิสิตแล้วก็ตาม

8.3   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค

ภาคแรก*

ภาคถัดไป**

ภาคฤดูร้อน***

ภาคพิเศษ

30,600

28,600

8,400

ภาคแรก*    หมายถึง  ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน

ภาคถัดไป**  หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรก เป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน

ภาคฤดูร้อน*** หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่นๆ

หมายเหตุ :  1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้

2. นิสิตสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

UP